Pokračujte dolů

 

 

Již 22 let vám pomáháme zavádět systémy managementu a školíme vaše zaměstnance.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Naše služby

Interní audity

Poskytneme vám „pohled z venku“ a odborné posouzení týkající se vašeho firemního prostředí, dokumentace, procesních uspořádání, aspektů, dopadů, rizik, požadavků, kritických bodů apod. Poté vám připravíme konkrétní doporučení.

Implementace systémů

Pomůžeme vám zavést systémy managementu v souladu s prostředím vaší organizace. Postaráme se o pravidelnou aktualizaci a pomoc při neustálém zlepšování. S námi máte  jistotu, že splňujete nejnovější legislativní a normativní požadavky.

Odborná školení

Vyškolíme vaše zaměstnance, management či interní auditory. Všichni naši profesionálové, kteří vedou odborná školení, mají vlastní praktické zkušenosti z provozů a oborů, které školí. To znamená pro účastníky reálný přínos.

Pomoc při certifikaci

Připravíme vás na certifikaci a můžete se spolehnout na naši aktivní účast na certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu.

Analýzy

V případě, že ještě nemáte zavedené systémy managementu, rádi Vám poskytneme odborné posouzení stávajícího stavu vaší organizace, analýzu rizik, rozdílovou analýzu apod.

NIS 2 a NZKB

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti by měl vstoupit v platnost v říjnu 2024. Pomůžeme vám se na to připravit.

 

Všichni naši odborníci mají praktické zkušenosti

z reálných provozů.

BOZP a PO

Komplexně se postaráme o to, aby Vaše firma vždy splňovala všechny požadavky BOZP a PO. V případě potřeby Vás budeme zastupovat při jednání s orgány státní správy.

Životní prostředí

Poskytujeme komplexní ekologické služby v oblasti průmyslové ekologie. Nabízíme ekologické poradenství a ekologický audit pro mnoho druhů firem.

Uhlíková stopa

Zjistíme, kolik CO² vyprodukuje Vaše firma a pomůžeme Vám zoptimalizovat procesy tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

ADR

Provedeme analýzu stavu Vaší společnosti v oblasti přepravy nebezpečných věcí, doporučíme opatření, proškolíme Vaše zaměstnance a postaráme se o všechny náležitosti, které musíte splňovat v rámci této dohody.

Penetrační testy

Bezpečnostní audit formou penetračního testu, pomocí kterého odhalíme bezpečnostní zranitelnosti ve vaší síti. Během testu používáme stejné nástroje, jaké by použil i skutečný útočník a zaměříme se na ty nejčastější a nejznámější chyby.

TISAX

V automobilovém průmyslu se zpracovávají vysoce citlivé informace klientů. Ti požadují důkazy o dodržování přísných požadavků na bezpečnost informací. Provedeme Vás procesem od počáteční GAP analýzy, až po průchod auditem.

Specializace

ODBORNĚ ŠKOLÍME

 • Interní auditor ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 50001, 45001, IATF 16949,
 • Interní auditor IMS (ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 45001 a 50001),
 • Manažer kvality ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 45001, 50001,
 • Manažer informační bezpečnosti dle TISAX,
 • Manažer metrologie,
 • Six sigma,
 • 5S,
 • MSA – analýza systému měření,
 • SPS – statistická regulace procesu,
 • G-8D – report a metodika řešení problémů,
 • FMEA – analýza možných vad a následků,
 • APQP – moderní plánování kvality produktu a plán řízení,
 • Principy „LEAN PRODUCTION“ metody zvyšování produktivity výroby,
 • TPM – soubor aktivit vedoucích k provozování a udržení strojního parku v optimálních podmínkách.
 • Problematika ADR/RID – Evropská dohoda o mezinárodní silniční a železniční přepravě nebezpečných věcí.
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP, PO a ŽP.

IMPLEMENTUJEME

 • ISO 9001 – Systém managementu kvality,
 • ISO 14001 – Systém environmentálního managementu,
 • ISO 45001 – Systém managementu BOZP,
 • ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací,
 • ISO 15189 – Systém managementu kvality ve zdrav. laboratořích,
 • ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií,
 • FSC – Zpracovatelský řetězec dřeva,
 • IATF 16949 – Systém managementu kvality dodavatelů do automobilového průmyslu,
 • TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) – Informačně – bezpečnostní standard pro dodavatele v automobilovém průmyslu pro úroveň AL2 i AL3 pro všechny typové případy,
 • IRIS – ISO/TS 22163 – Mezinárodní standard železničního průmyslu,
 • ISO 3834 – Systém pro řízení výroby svařovaných výrobků,
 • ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,
 • ISO 14064 – Skleníkové plyny,
 • ISO 37001 – Systémy protikorupčního managementu,
 • ISO 27017 – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002,
 • ISO 27018 –  Soubor postupů na ochranu osobně ISO/IEC 2 identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII,
 • ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří,
 • ČSN EN ISO 22000:2019 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.

Reference

 

Faiveley Transport Plzeň s.r.o.

V souvislosti s nutností zavedení norem ISO 45001 a ISO 14001 do naší firmy jsme oslovili společnost B trade Czech s žádostí o spolupráci při Implementaci výše uvedených norem a následnou certifikací.

Musím vyzdvihnout jednak vysokou úroveň znalostí, jistý druh nekompromisnosti a náročnosti, ale i nadhled a zároveň vysokou míru trpělivosti a lidskosti s jakou k plnění zadaného cíle pánové z B trade Czech přistupovali. Musím také podtrhnout operativnost a vysokou flexibilitu.

Spolupráce je vždy na velmi vysoké úrovni, o které vypovídá nejen dokumentace a nastavení procesů v naší společnosti, ale zejména 100% úspěšnost při obhajování výše zmíněných norem.

Ing. Stanislav Běhounek – Faiveley Transport Plzeň s.r.o.

 

 

CENTRAL STICKS s.r.o.

Se společností B trade Czech spolupracujeme již od roku 2015, kdy jsme firmu oslovili se žádostí o poradenství v zavedení systému OHSAS 18001. Implementace i certifikace systému OHSAS proběhla úspěšně.

Na základě výborné spolupráce s pány z B trade, kdy nám při návštěvách na příkladech vždy objasní požadavky norem a pomohou je doplnit do naší dokumentace, jsme zvládli implementovat a certifikovat také normu ISO 50001 Management hospodaření s energií a v neposlední řadě, jsme doplnili normy ISO 9001 a ISO 14001 o požadavky nových verzí.

Spolupráce je na vysoké úrovni, vždy se včas dohodneme na termínech konzultací, školení i auditech.

Ing. Romana Ducháčová, QES manager

 

 

CzechFibre, spol. s r.o

Společnost B trade Czech pomohla našim společnostem s nastavením kontrolních mechanizmů a celkového systému kvality nejen pro účely úspěšné certifikace, ale také s cílem vytvoření systému, který dokáže reagovat na nové úkoly, které profesní život přináší. Oceňujeme pravidelné kontroly a podle potřeby i odbornou pomoc, která pomáhá řešit problémy a udržovat náš systém kvality na vysoké úrovni.

Ing. Miroslav Huňáček, prokurista

 

 

Písmeno B v názvu firmy ukrývá číslici dvě.

Dvojka symbolizuje partnerství a přátelství,

na nichž stavíme svoje hodnoty.

O nás

Kdo jsme my

Jsme poradenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb při přípravě, certifikaci, udržování, interním auditování a neustálém zlepšování systémů managementu. Působíme na celém území České republiky a na Slovensku. Ve společnosti působí odborníci s technickým i humanitním vzděláním, držitelé příslušných osvědčení k odborným činnostem, kteří mají dlouholetou praxi v manažerských funkcích ve velkých organizacích. 

Kdo jsou naši klienti

Naše služby jsou přínosné pro firmy a organizace, které se chtějí rozvíjet, zefektivňovat svůj chod a chtějí mít jistotu, že jejich činnost splňuje nejaktuálnější zákonné a normativní požadavky. Dodnes spolupracujeme se společnostmi, které před lety začínaly se čtyřmi zaměstnanci a dnes jich čítají na tři sta. Vážíme si dlouholetých vztahů a nevyměnili bychom je za vidinu většího zisku. Jsme hrdí na to, že můžeme říci, že s námi firmy rostou!

Založení

Založení společnosti se datuje do roku 2002. Zakladatelé Mgr. Ing. Richard Brock a Ing. Zdeněk Weisheitel, oba tehdy již s téměř 10 lety praxe v oboru, chtěli vytvořit značku, která bude dlouhodobým stabilním pilířem pro firmy a ponese hodnoty, které vyznávali – preciznost, provázanost a především přátelství. Právě přátelství je základním kamenem, na kterém je vystavěna celá společnost. Všichni spolupracovníci se navzájem dobře znají, dokážou se vzájemně podpořit a zastoupit.

Rozvoj firmy plynul souběžně s tím, jak na trh přicházely nové normy a zákonné požadavky. Začínalo se normou ISO 9001, v letech 2005 a 2006 postupně přibyly normy ISO 14001 a OHSAS 18001. Od roku 2010 do portfolia přibyl i obor Automotive  a norma IATF 16949 (dříve ISO/TS 16949), která klade na auditory a školitele jedny z nejpřísnějších podmínek na praxi v oboru, a to v délce alespoň 10 let. I tyto podmínky B trade hravě zvládá, jelikož její externí poradci, specializující se na tuto normu, mají 20 a více let praxe. S rokem 2021 a 2022 přišla další etapa rozšíření odborných služeb, a to v oblastech BOZP a PO, TISAX, ADR, uhlíková stopa a provádění penetračních testů. Během roku 2023 jsme rozšířili naše působení i o normy týkající se zkušebních a kalibračních laboratoří a bezpečnosti potravin a v současné době již intenzivně sledujeme dění kolem NIS 2 a připravovaného Nového zákona o kybernetické bezpečnosti (NZKB).

Všichni spolupracovníci společnosti pracují v oborech, které se týkají norem, na něž se specializují. Z reálné praxe pak čerpají při své práci.

Zašlete nám poptávku emailem.

Kontakt

B trade Czech s.r.o.
Bělohorská 27/266
169 00 Praha 6
IČ: 47052252

 

Infolinka:
Tel.: +420 724 854 748
E-mail: office@btrade.cz